NLP Trainer – Lead coach Trần Minh Tây

Mr. Change – Trần Minh Tây đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển con người.

Các khóa huấn luyện đã trực tiếp đào tạo:

  • Lập Trình Cuộc Đời Ngoại Hạng
  • 3 Ngày Làm Chủ Cuộc Đời Bạn
  • NLP Practitioner – 6 Ngày Bậc Thầy Tâm Trí
  • NLP Master Practitioner – 8 Ngày Chuyển Hóa Toàn Diện Để Thành Công
  • Success Coach Club – CLB Coaching Thành Công
  • Success Hypnotherapist – Thôi Miên Trị Liệu Ứng Dụng
  • Become ICF Master Coach – Bậc Thầy Coaching
  • Become Inspirational Master – Bậc Thầy Truyền Cảm Hứng

Một số hình ảnh hoạt động: